این مطلب را بخوانید؛ تاثیر زبان مادری بر تحصیل ,آینده و غیره

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2013/11/131109_l44_nazeran_ethnicity_security.shtml

Advertisements

برنامه هسته ای ایران و کشور های همسایه

همان  طور که میدانیم برنامه هسته ای ایران به یک معضل جهانی تبدیل شده است.از سویی کشورهای غربی خواهان تعلیق برنامه غنی سازی ایران هستند از سوی دیگر کشوری در حال توسعه با حکومتی کاملا توتالیته در تلاش برای دست یابی به …………….١ انرژی صلح آمیز هسته ای ٢  سلاح هسته ای میباشد

برنامه ای بلند مدت که فشار اصلی را فقط مردم مخصوصا قشر کم در آمد متقبل میشوند .خواسته غرب را از این دید گاه میتوان بیان کرد کهImage

١  کشوری که به مردم خود به عنوان شهروند به حقوق اولیه رسیدگی نمیکند برای جامعه جهانی هشداری بزرگ خواهد شد چرا که دست یابی ایران به سلاح هسته ای بارؤر شدن انقلاب بزرگ دیکتاتوری را در خود دارد به صورت گویا میتوان گفت که در صورت دستیابی به این سلاح به هیچ عنوان نمیتوان به ایران فشار آورد که معاهدات حقوق بشری را بپذیرد چرا که هسته ای الماس وار پیدا کرده است.
٢  دست یابی ایران این انگیزه را در کشور های همسایه ایجاد میکند که قدرت خود را با الگو گرفتن از کشور دوست و همسایه ایران , به رخ جهانیان بکشند یا این ادعا را داشته باشند که ما نیز خواهان این انرژی هستیم . به طور مثال کشوری مثل پاکستان را در نظر بگیرید با افراطیونی خشک مذهب که اندیشه انعطاف از ریشه این افراد بر چیده شده است .