.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﮑﺎن اﮐﺮاد در ﻏﺮب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ دﻓﺎع از اﮐﺮاد ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﮔﻔﺖ:» ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﺮد ﯾﮏ
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ.» اﯾﻦ دﯾﺪار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﮫ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﺑﻠﮑﮫ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ!
ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮔﻮﻧﺎز ﺗﯽ وی؛ در ﭘﯽ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اورﻣﯿﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﺮوش زﻣﯿﻨﮭﺎ و
اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ اﯾﺮان اﻗﺪام
ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺐ اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری و ورود اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎھﺮودی در دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺣﺪت و ھﻤﺪﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ و اﮐﺮاد و
ﺗﻌﺮﯾﻒ داﺷﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﻋﺘﺮاض آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﮫ ورود اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزھﺎی آﻧﺎن را ﮐﻢ رﻧﮕﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻧﻘﺶ اﮐﺮاد در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻮﺳﻮم اﯾﺮان ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ: » ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻗﻮم ﮐﺮد ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد.»
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ و اﮐﺮاد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎھﺮودی ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ: » ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ھﺮ دﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ وﺣﺪت ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ را ﺑﮫ ھﻢ
ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.»اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان از ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزان ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺟﺪال ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﮑﺎن اﮐﺮاد در
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮرک ﺳﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﮐﺮاد در ﻏﺮب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭘﺮورش ﺗﺮورﯾﺴﻢ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.و ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ طﻠﺒﺎﻧﮫ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮاﻧﮫ اﮐﺮاد ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد آن را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﻋﻮای ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ.ﺗﻤﺎم آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن از
ھﺮ ﻣﺬھﺐ و ﺑﺎوری ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﮑﺎن اﮐﺮاد در ﻏﺮب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ادﻋﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺮوھﮭﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﮐﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ و اﮐﺮاد را ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎھﺮودی ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﺗﺸﯿﻊ را در رﻓﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﮭﻢ و ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﮫ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع،
ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ و اﮐﺮاد ﻣﮭﻢ ﺟﻠﻮه دھﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ھﺪﻓﺪار و دارای ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم آﺷﮑﺎر ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد؛
ﯾﮏ اﯾﻨﮫ دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد ! ﭼﺮا؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و رﺳﻤﯽ، اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دارد؟
دوم اﯾﻨﮑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﮐﺮاد در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ، ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮده و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ از ﻗﺒﯿﻞ؛ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﮫ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در اورﻣﯿﮫ، ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ھﺪﻓﺪار و روزاﻓﺰون اﮐﺮاد ﺑﮫ ﺧﺎک آذرﺑﯿﺎﺟﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻠﯽ
اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب آن، اﯾﺠﺎد ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و …. ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﮭﺎرم اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﮐﺮاد ﻣﮭﺎﺟﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻤﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن را
ﻣﯽ دھﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت در اداﻣﮫ ﺣﺮاج زﻣﯿﻨﮭﺎی ﻣﺮﻏﻮب اورﻣﯿﮫ ﺑﮫ اﮐﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﭘﻮر ﺷﮭﺮدار اورﻣﯿﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﮭﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری 30 ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﯾﮏ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﻮروزی در اورﻣﯿﮫ را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد و از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ (ﮐﺮد) دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری دﻋﻮت
ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮐﺮاد ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯿﮫ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. اﮐﺮاد ﺑﺎ
رﺧﻨﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﺎرﺳﮭﺎ ﺑﺎ اﮐﺮاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت زﯾﺎدی در دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دارﻧﺪ.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s