حمایت صدها فعال سیاسی از لطیف حسنی+ اسامی

صدها تن از فعالان سیاسی, ملی, مدنی و حقوق بشری با امضای طومار زیر در طی دو سه روز گذشته, حمایت خود را از اعتصاب غذای دکتر لطیف حسنی و خواسته های قانونی ایشان اعلام نمودند!
46 ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﮔﺬﺷﺖ . ﺩﮐﺘﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ 28 ﺍﺭﺩﺑﯿﻬﺸﺖ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 90 ﺑﻪ 18 ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 92 ﺑﻪ 9 ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ( ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ، ﻭﯼ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻨﺪ 10 ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﺘﻮﺩﻧﯽ ﺍﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ( ﺑﻨﺪ 12 ) ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺻﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ، ﺧﻄﺮ ﺟﺪﯼ ﻣﺮﮒ، ﺟﺎﻥ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺣﻖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻭﯼ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺫﯼ ﺭﺑﻂ ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ، ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺎﺧﯿﺮﯼ ﺧﻮﺩ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ . ﻟﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻻﺯﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺣﻖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻟﻄﯿﻒ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﻫﺴﺘﯿﻢ!
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
۱-سونا فرج زاده ۲-یونس سلیمانی ۳-سیامک کوشی ۴- سارا عباسپور ۵-امیر چمنی ۶-علیرضا عبدالهی ۷-آرش محمدی ۸-محسن غایب زاده ۹-مهدی پورشادلو ۱۰-سیاوش محمدی ۱۱-مرضیه کاتبی ۱۲-ناصرعلیزاده ۱۳-فاطمه نصیرپور ۱۴-رضا جوان ۱۵-مجید ماکویی زاد ۱۶-نقی محمودی ۱۷-محمد اسکندزاده ۱۸-اکبر پاشایی ۱۹-وهاب حاجی زاده ۲۰-خلیل شفیعی ۲۱-آیدین شفیعی ۲۲-بابک شفیعی ۲۳-پیمان شفیعی ۲۴-شمسی درفشی ۲۵-سهراب رشتبری ۲۶-علیرضا ندیم ۲۷-احد درفشی ۲۸-مجید درفشی ۲۹-علی پاکباز ۳۰-هادی الم لی ۳۱-حمید علی نژاد ۳۲-رامین جبارلی ۳۳-حمید منافی نادارلی ۳۴-یاسر زبانی ۳۵-ارسلان کامرانی ۳۶-حسن حسین زاده ۳۷-جواد سودبر ۳۸-ابوالفضل قربانی نادارلی ۳۹-حسن نوری وند ۴۰-حسین نوری وند ۴۱-احسان اسعدی ۴۲-بهزاد حمیدنیا ۴۳-محمد خطیبی ۴۴-قربان عظیمی ۴۵-وحیدنریمان ۴۶-اکبر جهانگیری ۴۷-اتابک تیموری ۴۸-شاهین خیاوی ۴۹-علیرضا فرید ۵۰-عباس شادمند ۵۱-سعیدمحمدی ۵۲-قاسم محمودی ۵۳-محمود محمودی ۵۴-حامد پورمراد ۵۵-فرشاد نجفیان ۵۶-امیر نصیرپور ۵۷-جواد کاظمی ۵۸-علی نصیری ۵۹-محمد زعفرانی ۶۰-محمد همرنگ ۶۱-بهزاد ملک زاده ۶۲-میلاد بالسینی ۶۳-سعید فرخی ۶۴-مینا محمدپور ۶۵-رعنا بالار ۶۶-علی ستاری ۶۷-بابک بقایی ۶۸-بابک بخت آور ۶۹-سوین قربانی نادارلی ۷۰-غلام قلیزاده ۷۱-علی غلام ۷۲-عذرا آذری ۷۳-حمید رضایی ۷۴-محمد ولیلو ۷۵-عبادالله رافتی گرگری ۷۶-علیرضا حمیدی شفیق ۷۷-عارف عزتی ۷۸-هادی انتظاری ۷۹-امیر ناظری ۸۰-آرمان ذاکری ۸۱-یاشار پیری ۸۲-توحید واحدی ۸۳-صمد قلیزاده ۸۴-رامین ارشد ۸۵-بهزاد واحدی ۸۶-مرتضی واحدی ۸۷-بهزاد چمنی ۸۸-اسماعیل جمیلی ۸۹-علی شیخ بیگلو ۹۰-پروین راضی ۹۱-علی بیک زاده ۹۲-بیوک محمدزاده ۹۳-سعید اکرم قوشچی ۹۴-بهزاد عبدی ۹۵-شیوا حدادیفر ۹۶-ویدا دوشابچی ۹۷-مهدی حمیدی شفیق ۹۸-میثم بادامچی ۹۹-مسعود ذیحق ۱۰۰-عباس اروج زاده ۱۰۱-مرتضی انتظار ۱۰۲-ارسلان عظیم زاده ۱۰۳-رامین مرسلی ۱۰۴-حمید مهدیلو ۱۰۵-حامد باقرپور ۱۰۶-شاهد علوی ۱۰۷-بهناز حاجیلو ۱۰۸-بهروز علوی ۱۰۹-راضیه فتاحی ۱۱۰-الناز ماهرخی ۱۱۱-رعنا نورمحمدی ۱۱۲-سعید نعیم ۱۱۳-ایوب شیری ۱۱۴-حامد مهینی ۱۱۵-قادر نوروزی ۱۱۶-یوسف بدیعی ۱۱۷-اکبر قربانی ۱۱۸-الهام کیشی زاده ۱۱۹-مهدی کیشی زاده ۱۲۰-مارال مهرعلی بیگلو ۱۲۱-دورنا مهرعلی بیگلو ۱۲۲-ییلماز مهرعلی بیگلو ۱۲۳-تایماز مهرعلی بیگلو ۱۲۴-حسین خوش جان ۱۲۵-سیروس احمدی ۱۲۶-منصور مشقتی فر ۱۲۷-مهدی عربشاهی ۱۲۸-حسین جعفرپور ۱۲۹-علی خالصی ۱۳۰-جواد رنجبر ۱۳۱-وحید باقرپور ۱۳۲-دومان رادمهر ۱۳۳-هاجر ابراهیمی ۱۳۴-شهلا باورصاد ۱۳۵-مهدی طالبی ۱۳۶-الناز مرادی ۱۳۷-وحید نظمی ۱۳۸-جمشید زارعی ۱۳۹-وحید جهانگیرپور ۱۴۰-محمد دستمرد ۱۴۱-بهنام پورنجف ۱۴۲-جواد اکبری ۱۴۳-عادل مرادی ۱۴۴-رضا روشنی ۱۴۵-یعقوب رمضانی ۱۴۶-کریم میرزایی ۱۴۷-وحید حبیب چشمه ۱۴۸-حسین کوشی ۱۴۹-حمید انگوتی ۱۵۰-ناصر بختیاری.۱۵۱-مهدی مستفید ۱۵۲-افسانه توقیر ۱۵۳-ملیحه عزیزپور ۱۵۴-مریم علیزاده ۱۵۵-لیلا بورلا ۱۵۶-فرهاد عبدی ۱۵۷-هادی ولدیانی ۱۵۸-مهدی ملکی ۱۵۹-امید ملکی ۱۶۰-مجید وفاداری ۱۶۱-رامین ملایی ۱۶۲-امیر ولی پور ۱۶۳-آزاده حیدری ۱۶۴-الناز محمدپور ۱۶۵-اکبر مهاجری ۱۶۶-سید حسن ارکیان ۱۶۷-جاوید نظمی ۱۶۸-میرهاشم اسماعیلی ۱۶۹-هانیه ابراهیمی ۱۷۰-گونتای گنجالپ ۱۷۱-ناصر ملک زاده ۱۷۲-امیر محدث قراملکی ۱۷۳-شریفه جعفری ۱۷۴-یعقوب حضرتی ۱۷۵-بیتا علیزاده ۱۷۶-لیلا جعفروند ۱۷۷-حمید محمودی ۱۷۸-وحید شکری ۱۷۹-رامین مردانی ۱۸۰-بابک غایب زاده ۱۸۱-امین فضلی ۱۸۲-محرم کامرانی ۱۸۳-ساناز نعمت الهی ۱۸۴-فرهاد مارالانی ۱۸۵-محمد باغبان ۱۸۶-ساسان واهبی وش ۱۸۷-کوثر لاحقی ۱۸۸-آرش مکاری دوست ۱۸۹-حمید زارع محمدی ۱۹۰-آتیلا کیشی زاده ۱۹۱-جواد تبریزچی خیاوی ۱۹۲-سجاد خلیل نژاد ۱۹۳-موسی ساکت ۱۹۴-بهنام حاج محمدی ۱۹۵-پریسا حاج محمدی ۱۹۶-عبدالله محمدی ۱۹۷-سینا یوسفی ۱۹۸-مهرداد رسول زاده ۱۹۹-جواد کارگر ۲۰۰-علی انواری ۲۰۱-ارات رحیمی ۲۰۲-ساسان شوکتی ۲۰۳-نادر صابر ۲۰۴-باریش جلال زاده ۲۰۵-قهرمان قنبری ۲۰۶-سیروس مددی ۲۰۷-احد واحدی ۲۰۸-آراز رمضانی ۲۰۹-محمد احمدی زاده۲۱۰-شاهرخ حاتمی ۲۱۱-موسی موسوی ۲۱۲-یوروش مهرعلی بیگلو ۲۱۳-هادی قاراچای ۲۱۴-عادل مرادی ۲۱۵-اعظم پیری ۲۱۶-فرشاد برزگر ۲۱۷-فرزاد پورنجف ۲۱۸-آیدین خواجه ای ۲۱۹-حبیبه حافظی ۲۲۰-سودا فرج زاده ۲۲۱-امیر مردانی ۲۲۲-نگار انتخابی ۲۲۳-صالح کامرانی ۲۲۴-الهه رادمهر ۲۲۵-رسول قهرمانی ۲۲۶-رضا ابری ۲۲۷-صدرا آقاسی ۲۲۸-عبدالرضا آقاسی ۲۲۹-بابک آکسون ۲۳۰-هاشم بیلگین ۲۳۱-مرتضی نورمحدی ۲۳۲-محمد خطیبی ۲۳۳-شیوا داداش زاده ۲۳۴-شاهین برزگر ۲۳۵-پینار فرج زاده ۲۳۶-تایماز مهرعلی بیگلو ۲۳۷-محمدامین مرادی نقده ۲۳۸- اصغر عبدالرحیمی ۲۳۹-لیلا برازده ۲۴۰-اصغر هادی پور ۲۴۱-نگار واعظ زاده ۲۴۲-بابک شاهد ۲۴۳-آلتای ابراهیمی ۲۴۴-پیام علم قلی لو ۲۴۵-بلال حاتمی ۲۴۶-مرتضی محمدی ۲۴۷-آرش توفیق ۲۴۸-آل آی سلطان احمدی ۲۴۹-شهناز غلامی ۲۵۰-ایلقار کریمی ۲۵۱-یوسف دوستی ۲۵۲-رضا آسیابی ۲۵۳-المیرا خواجه ای ۲۵۴-هادی مرتضی سیلاب ۲۵۵-امین عابدین اوغلی ۲۵۶-خسرو نادارلی ۲۵۷-عباس دانش ۲۵۸-علی محمدی۲۵۹-بابک کیومرثی ۲۶۰-حسین کیومرثی ۲۶۱-اتابک کیومرثی ۲۶۲-سمیرا کیومرثی ۲۶۳-سکینه پور رستمی ۲۶۴-مهدی رضایی ۲۶۵-ائلمان راد ۲۶۶-سهند سومر ۲۶۷-آراز سلیمانی ۲۶۸-علیرضا فرشی ۲۶۹-وحید فضلی ۲۷۰- محمد اسکندرزاده ۲۷۱-علیرضا اردبیلی ۲۷۲-علیرضا فرید ۲۷۳-شهرام پناهی خیاوی ۲۷۴-اسد تقی زاده ۲۷۵-محمد آزادگر ۲۷۶-مرتضی نگاهی ۲۷۷-اکبر آزاد ۲۷۸-اکبر نعیمی ۲۷۹-رضا ابری ۲۸۰-مصطفی شیخ پور ۲۸۱-سهند موسی پور ۲۸۲-علی سلیمی ۲۸۳-سعید بیدخت ۲۸۴-یدالله کنعانی ۲۸۵-اصغر عبدالرحیمی ۲۸۶-داریوش عندلیبیان ۲۸۷-محمد امین مرادی ۲۸۸-ناصر سلیمانی ۲۸۹-الیار پولاد ۲۹۰-بیت الله برزگر ۲۹۱-محمود بیلگین ۲۹۲-آیدین علی پور ۲۹۳-سیمین صبری ۲۹۴-بولوت علمداری ۲۹۵-عباس انگوتی شهروز لیسانی ۲۹۶-جلال کودریلو ۲۹۷-محسن صباغی ۲۹۸-پرویز لیمویی ۲۹۹-بابک عندلیبیان ۳۰۰-رسول بدلی ۳۰۱-امیر محمدی ۳۰۲-حسین رادمهر ۳۰۳-مریم علیزاده ۳۰۴-عبداله عباسی جوان ۳۰۵-یونس احمد زاده ۳۰۶-محمد رحمانی فر ۳۰۷-یاشار حیدری ۳۰۸-جواد رنجبر ۳۰۹-سهند میلانی ۳۱۰-ائلچین حاتمی ۳۱۱-حسین خون جهان ۳۱۲-داوود خداکرمی ۳۱۳-حسن رنجبری شرف آباد ۳۱۴-علی ملازاده ۳۱۵-سیامک ایرانی یامچی ۳۱۶-ونداد اولاد عظیمی ۳۱۷-جواد خرمی ۳۱۸-امجد حسین پناهی ۳۱۹-نیلوفر صمیمی ۳۲۰-علیرضا رشیدی ۳۲۱-لیلی لطفی ۳۲۲-فیروز یوسفی ۳۲۳-فاطمه فربانی ۳۲۴-فرهاد حسنی ۳۲۵-محمد اسکندر زاده ۳۲۶-عزیز صادقزاده ۳۲۷-آذر عظیمی ۳۲۸-ارتان جعغرزاده ۳۲۹-حسن افشار ۳۳۰-وحید صوابی ۳۳۱-صابر مرادی ۳۳۲-شیرین مؤذن ۳۳۳-فریده تهرانی ۳۳۴-احمد آقایی ۳۳۵-امین مرادی نقده ۳۳۶-رضا طالبی ۳۳۷-امید ائورن ۳۳۸-وحید خاوندی ۳۳۹-صمد محمدی ۳۴۰-تایماز اورمولو ۳۴۱-مرتضی جعفرپور ۳۴۲-لاچین ایمان پور ۳۴۳-احسان نجفی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s