چند عکس در سالی که گذشت و چند نکته

 

در عکس های زیر میبینیم که حکومت جمهوری اسلامی چگونه با توسل به زور با گلوله و باتوم به استقبال مردم رفته در صورتیکه در مساله حمله به سفارت کشور عربستان فقط از ماشین آب پاش استفاده شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی درباره حمله خشونت بار تندروها به سفارت عربستان می گوید مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود کتک زد! اما باید پرسید که چه زمان و چه کسانی را باید زد؟ باید پرسید این حقایقی که در این تصاویر در سال گذشته میلادی روی داد را چه کسی مسئول است؟ ملتی که فقط برای اعتراض به خیابانها ریختهشده بودند چگونه با ضربات باتوم و گلوله های پلاستیکی روبرو شدند؟ شاید مسائل به صورتی متفاوت رقم میخورد چرا که حمله به سفارت ها و اعمال وحشیگری به چارچوب دیپلماتیک کشورها هیچ پیامدی ندارد ولی اعتراض به تمسخر در رسانه های عمومی داخل کشور از زبان هموطنانمان به شکلی متفاوت پاسخ داده میشود؟ یا حق خوری که در جامعه فوتبال علیه شعور و ملتی بزرگ انجام میشود هیچگونه ایرادی ندارد و معترضین جوابی چون باتوم و شکنجه و احضار خواهند داشت.
یعنی نیرو و انرژی که برای مقابله با بی نظمی در کشور یا هر عنوان دیگری بر روی آن گذاشته میشود صرفا جهت سرکوب مردم استفاده میشود. مردمی که خواهان آزادی و حقوق اولیه شان هستند به عنوان عامل اغتشاش و درهم شدگی هستند.

 

 

 

Advertisements